skaitlis / skaitļi, cipars / cipari
number(s) - nombre(s), chiffre(s)

Latviešu valoda English français
0 nulle zero zéro
1 viens one un, une
2 divi two deux
3 trīs three trois
4 četri four quatre
5 pieci five cinq
6 seši six "
7 septiņi seven sept
8 astoņi eight huit
9 deviņi nine neuf
10 desmit ten dix

Latviešu valoda
11 vienpadsmit
12 divpadsmit
13 trīspadsmit
14 četrpadsmit
15 piecpadsmit
16 sešpadsmit
17 septiņpadsmit
18 astoņpadsmit
19 deviņpadsmit
Latviešu valoda
20 divdesmit
30 trīsdesmit
40 četrdesmit
50 piecdesmit
60 sešdesmit
70 septiņdesmit
80 astoņdesmit
90 deviņdesmit


Latviešu valoda English français
100 simts hundred cent
1 000 tūkstotis thousand mille
1 000
000
miljons million "
1 000
000
000
biljons billion milliard


nombres ordinaux

Latviešu valoda English français
1o pirmais [m]
pirmā [ f ]
pirmie [plur.]
first premier
première
premiers
2o otrais, otrā / otrie second deuxième
3o trešais, trešā / trešie third troisième
nākamais / nākamā next suivant / suivante
pēdējais / pēdējā last dernier / dernière


frakcija(s) - fraction(s)

Latviešu valoda English français
1/2 puse half demi, moitié
1/3 viena trešdaļa third tiers
1/4 viena ceturtdaļa quarter quart
% procenti percent pourcent(age)
kalkulators calculator la calculatrice