jautājums / jautājumi - question(s)

Latviešu valoda English français
Kas ? Who? Qui ?
Kurš ? Which? Quel ?
Kas ? Kāds ? Ko ? What? Quoi ?
Kā ? Kādā veidā ? How? Comment ?
Cik tālu ? How far? À quelle distance ?
Cik daudz ? How much / many? Combien ?
Cik tas maksā ? How much is it? Combien ça coûte ?
Kur ? Where? Où ?
Kad ? When? Quand ?
Kāpēc ? Why? Pourquoi ?
Tāpēc / Jo ... Because ... Parce que ...
atbilde(s) reply, answer(s) réponse(s)


Latviešu valoda English français
Kā ? Whose? À qui ?
Kam ? Whom? Qui ? Que ?